وزیر دفاع آمریکاگفت ظرفیت همکاری متقابل با قطر را داریم

وزیردفاع آمریکا ضمن تاکید براینکه بایددرموردحل بحران قطربه نقاط مشترک رسید، از وجودظرفیتهای لازم درکشورش برای همکاری متقابل بااین کشورخبرداد

751675
وزیر دفاع آمریکاگفت ظرفیت همکاری متقابل با قطر را داریم

جیم تیس، وزیر دفاع آمریکا در جلسه بودجه‌بندی دفاعی در کمیته خدمات مسلحانه مجلس سنای این کشور، در خصوص بحران اخیر میان برخی کشورهای عربی و قطر اظهار داشت: "لازم است که در این مورد به نقاط مشترکی برسیم. باید با هم یکجا حرکت کنیم. کار بسیار سختی است. فکرمیکنم که حتی اگربا همدیگربر روی این مساله کارکنیم نیزکار دشوارخواهد بود".

دراین جلسه آدام اسمیت، نماینده دموکرات ایالت واشنگتن حرکت هماهنگ آمریکا با عربستان سعودی را «جالب» ارزیابی کرد. وی ضمن ادعای این نکته که عربستان نیز به مانند قطردرگذشته با گروه‌های تروریستی همکاری داشت، ازوزیردفاع آمریکادر خصوص چگونگی کنترل این بحران پرسید.

جیم تیس درپاسخ به سوال نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا اظهارداشت: این بحران بسیار پیچیده است و تا کنون نقطه مشترکی در این بحران پیدا نشده است.

وی افزود: " مثلا قطر از نیروی هوایی، قوماندانی اردوی مرکزی و نیروهای ویژه‌ ما میزبانی میکند. خیلی ساده بگویم، ظرفیت همکاری متقابل باقطرراداریم. امیرقطردردوران بسیارخطیری مسئولیت را برعهده گرفت و باور دارم که کشورش را به جهت درستی هدایت کرده است. مسلما حمایت ازهر گونه گروه تروریستی به نفع هیچ کدام ما نیست".اخبار مربوطه