هشدار رهبر جنبش اسلامی فلسطین به علما و رهبران جهان اسلام

رهبر جنبش اسلامی فلسطین در رابطه با تصمیم اسرائیل مبنی بر اینکه "مسجد‌‌‌‌الاقصی برای یهودیان مقدس ترین مکان به شمار میرود" علمای جهان اسلام را مورد خطاب قرار داد

هشدار رهبر جنبش اسلامی فلسطین به علما و رهبران جهان اسلام

رهبر جنبش اسلامی فلسطین در رابطه با تصمیم اسرائیل مبنی بر اینکه "مسجد‌‌‌‌الاقصی برای یهودیان مقدس ترین مکان به شمار میرود" علمای جهان اسلام را مورد خطاب قرار داد.

شیخ رائد صلاح، رهبر جنبش اسلامی فلسطین دررابطه با تصمیم اسرائیل مبنی براینکه "مسجد‌‌‌‌الاقصی برای یهودیان مقدس ترین مکان به شمار میرود" طی نامه ای خطاب به علما ورهبران جهان اسلام اعلام کرد: شماغیرازمحکوم کردن وسخنرانی چه کاری انجام میدهید؟ به خودآیید. اسرائیل مسجدالاقصی رابه تصرف خوددرمی آورد. بدانیدکه مسجدالاقصی مارا میخواند

شیخ صلاح با توجه به اینکه اسرائیل قصد دارد به طور کامل مسجدالاقصی را ازآن خود کند، گفت: اسرائیل بااخذ این تصمیم مسجد الاقصی را نادیده گرفته و معبد سلیمان که یهودیان مدعی میشوند این معبد درحرم شریف قرارداردازنظرآنها به عنوان قانون ثابت شده است.

وی با بیان این که حرم شریف درمعرض خطرقراردارد، اظهارداشت: محکمه اسرائیل با این تصمیم معنای نام مسجد الاقصی را ازنقطه ورودی حیاط آن پاک کرده است و حرم شریف ازحیث نام و وجود آن با خطربزرگی مواجه است.

براساس تصمیم روزدوشنبه محکمه صلح اسرائیل مبنی براینکه «مسجد‌‌‌‌الاقصی برای یهودیان مقدس ترین مکان به شمار میرودوحق عبادت درآن رادارند» گفته شدبه هیچ عنوان نمیتوان مانع ورودیهودیان به حیاط مسجد‌‌‌‌الاقصی وکوه مجسمه شد.

شهرک‌ نشینان راستگرای افراطی و مقامات اسرائیلی در برخی مواقع وارد محوطه مسجد الاقصی می‌شوند و مسلمانان حاضر در این مسجد را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند که این اقدامات سبب بروز درگیری‌های پی در پی میشود.اخبار مربوطه