صادرات مرکبات آب میوه ها به روسیه

در مقطع زمانی نه ماه سال جاری از تورکیه مرکبات اب میوه های تازه به ارزش 214 میلیون و 698 هزار و 494 دالر به روسیه صادر شد

صادرات مرکبات آب میوه ها به روسیه

در مقطع زمانی نه ماه سال جاری از تورکیه مرکبات اب میوه های تازه به ارزش 214 میلیون و 698 هزار و 494 دالر به روسیه صادر شد

بر اساس داده های انجمن صادرکنندگان شرق مدیترانه در مقطع زمانی بین ماه های جنوری-نوامبر به روسیه 393 هزار و 548 تن مرکبات آب میوه های مختلف صادر شده است

نارنجیها با 230 هزار و 352 تن در صدر لیست صادرات مرکبات به روسیه جای دارد

درامد حاصله از صادرات نارنج ها 117 میلیون و 923 هزار و 287 دالر بوده است

در این دوره به روسیه لیمو به ارزش 54 میلیون و 947 هزا رو 966 دالر و مالته به ارزش 23 میلیون و 710 هزار و 346 دالر صادر شداخبار مربوطه