عملیات چشمه صلح

مقصد آرامش,
هدف مبارزه علیه تروریزم