تورکیه تصمیم پارلمان اروپا را به هیچ می شمارد

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه در رابطه با تصمیم پارلمان اروپا از حساب خود در شبکه های اجتماعی پیامی انتشار داد

تورکیه تصمیم پارلمان اروپا را به هیچ می شمارد

 

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه در رابطه با تصمیم پارلمان اروپا از حساب خود در شبکه های اجتماعی پیامی انتشار داد

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه در رابطه با تصمیم پارلمان اروپا از حساب خود در شبکه های اجتماعی چنین نوشت:" تورکیه تصمیم پارلمان اروپا را به هیچ می شمارد ".

ابراهیم قلین با صراحت اعلام داشت که: گزارش سال 2018 پارلمان اروپا در مورد تورکیه از نظر ما فاقد ارزش و اعتبار بوده و ما آنها را به هیچ می شماریم.

سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه ضمن اشاره به اینکه این گزارش اقدامی در جهت ضربه وارد ساختن به روند تلاش های مشترک در زمینه سرعت بخشی جدید به روابط تورکیه و اتحادیه اروپا میباشد تاکید کرد: ما این تصمیم را که به هیچ عنوان جنبه متعهد کننده نداشته، بطور تک طرفه تهیه شده و از بی طرفی بدور میباشد ، به هیچ می شماریم.اخبار مربوطه