دستگیری 61 مهاجر غیرقانونی در ولایت قیرقلار ایلی

نیروهای ژاندارم تورکیه درولایت قیرقلار ایلی 61 بتعه خارجی که در حال تدارکات برای سفر غیرقانونی به اروپا بودند را دستگیر کردند

دستگیری 61 مهاجر غیرقانونی در ولایت قیرقلار ایلی

نیروهای ژاندارم تورکیه در ولایت قیرقلار ایلی 61 بتعه خارجی که در حال تدارکات برای سفر غیرقانونی به اروپا بودند را دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارم تورکیه در ولایت  قیرقلار ایلی طی دو عملیات جداگانه در اولوسوالی ‌های لوله‌بورگاز و باباایسکی 61 بتعه خارجی را که در حال تدارکات برای سفر غیرقانونی به اروپا بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد که تبعه کشورهای عراق، افغانستان و ایران بودند، پس از طی مراحل قانونی در قوماندانی ژاندارم به اداره مهاجرت درولایت  قیرقلار ایلی انتقال داده شدند.

همچنین 3 فرد مظنون به سازماندهی سفر غیرقانونی این اتباع خارجی نیز بازداشت شدند.اخبار مربوطه