لیست اعمال تحریم های اتحادیه اروپا توسعه یافت

اعمال تحریم های جدید از سوی اتحادیه اروپا بر علیه رژیم سوریه

لیست اعمال تحریم های اتحادیه اروپا توسعه یافت

اعمال تحریم های جدید از سوی اتحادیه اروپا بر علیه رژیم سوریه

اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا به لیست تحریم های مورد اجرا بر علیه رژیم بشار اسد، 7 مقام منسوب به این رژیم را نیز علاوه کند

در بیانیه صادره از سوی شورای اتحادیه اروپا اعلام گردید: لیست اعمال تحریم بر علیه رژیم اسد و حامیان آن توسعه داده شده است

در بیانیه مذکور چنین آمده است: 7 مقام دیگر طرفدار رژیم اسد به لیست افراد تحت تحریم این رژیم علاوه شده و به 72 شرکت طرفدار رژیم و 270 تن ممنوعیت سیاحت و تحریم راکد سازی دارایی هایشان صادر شده استاخبار مربوطه