گفتگوی تیلفونی روسای جمهور تورکیه و آلمان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه بافرانک والتراشتاین مایررئیس جمهور جمهور آلمان فدرال گفتگوی تیلفونی انجام داد

گفتگوی تیلفونی روسای جمهور تورکیه و آلمان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه بافرانک والتراشتاین مایررئیس جمهور جمهور آلمان  فدرال گفتگوی تیلفونی انجام داد

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع ریاست جمهوری، در این گفتگوی تیلفونی در راستای روابط دو جانبه موضوعات مهم روز نیز بحث و تبادل نظرصورت گرفت.

هر دو رهبر در این گفتگوی تیلفونی ضمن اظهار امتنان از اجرای دوباره مکانیزم های همکاری و مشاوره بین تورکیه و آلمان ، به قاطعیت خود در زمینه توسعه روابط فی مابین تاکید کردند.

در گفتگوی تیلفونی همچنین آماده گی های لازمه برای دیداری که قرار است رئیس جمهور تورکیه آخر ماه آینده از آلمان بعمل آورد، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

رجب طییب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و اشتاین مایر همتای آلمانی وی تاکید کردند که مذاکرات  بین مقامات وزارت أمور خارجه و دارایی و خزانه داریی دو کشور در روزهای آینده باعث شتاب بخشی به تحکیم و تقویت هر چه بیشتر روابط فی مابین خواهد شد.اخبار مربوطه