شترهای نارویژی

یکی از خانواده ها در ناروی دو شتر دوکوهان نگهداری میکنند

828641
شترهای نارویژی

خانواده سیترینگ   Saeterengکه درقصبه آککار فیژورد  Akkarfjord درسورویا   Soroya  یکی از دورافتاده ترین جزایر ناروی زندگی میکنند، دو شتر دوکوهان نگهداری میکنند.

روستای Akkarfjord که زندگی در آن از قرن شانزدهم آغاز شده، اکنون به صفت روستایی دارای فرهنگی از شهروندان هفت کشور مختلف تشکیل شده به شمار میرود.

Oystein Saetereng خانواده  صاحب شترها میگوید که این شترها برای زندگی در شمال بسیار مناسب هستند.

شترها در برابر سرمای زیر صفر مقاوم هستند. آنها هر چیز میخورند و میتوانند آب شور بخورند به همین جهت میتوانند در شرایط آب و هوای شمال زندگی کننداخبار مربوطه