کاهش انتطار رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری

گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا "پیش بینی های اقتصادی اروپا برای تابستان 2023" منتشر شد

2035789
کاهش انتطار رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری

گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا "پیش بینی های اقتصادی اروپا برای تابستان 2023" منتشر شد

کمیسیون اتحادیه اروپا انتظاررشد اقتصادی خوددرمنطقه یورورا درسال جاری به 0.8 فیصد کاهش داد.

گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا "پیش بینی های اقتصادی اروپا برای تابستان 2023" منتشر شد.

در این گزارش پیش بینی شده بود که اقتصاد اتحادیه اروپا درسال 2023 0.8 فیصد ودرسال 2024 1.4 فیصد رشد کرده واقتصاد منطقه یورودرسال 2023، 0.8 فیصد ودرسال 2024 1.3 فیصدرشد کند.

در گزارش قبلی «بهار» کمیسیون اتحادیه اروپا، رشد اتحادیه اروپا در سال جاری ۱ فیصد، سال آینده ۱.۷ فیصد و منطقه یورو در سال جاری ۱.۱ فیصد و سال آینده ۱.۶ فیصد رشد خواهند داشت.

با آخرین گزارش، انتظارات رشد اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال های 2023 و 2024 به سمت پایین بازنگری شده است.

در این گزارش اشاره شده است که ضعف در صنعت در بسیاری از نقاط اروپا ادامه دارد و شتاب در خدمات کاهش می یابد و در نتیجه فعالیت های اقتصادی کند می شود.اخبار مربوطه