ارزش طلاو ارز در بازار آزاد استانبول - پنجشنبه 22 سپتامبر 2022

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 18.3490 لیره به فروش رسید.

1883224
ارزش طلاو ارز در بازار آزاد استانبول - پنجشنبه 22 سپتامبر 2022

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 18.3490 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز پنجشنبه 22 سپتامبر 2022 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 18.3470 لیره خرید و با قیمت 18.3490 لیره فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 18.0250 لیره خرید و به قیمت 18.0270 لیره به فروش رسید.

این در حالی است که قیمت فروش دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 18.3250 و 18.1380 لیره بود.

همچنین قیمت هر گرام طلای 24 عیار 980 لیره، پوند چهاریکی 1651 لیره، نیم پوندی3302 لیره، یک پوند تام جمهوریت 6584 لیره و قیمت هراونس طلا نیز 1662 دالر است.اخبار مربوطه