بیشترین صادرات میوه و سبزیجات در سال 2021 به روسیه انجام گرفت

تورکیه در سال 2021 به روسیه به ارزش 1 میلیارد و 13 میلیون دالر میوه و سبزیجات تازه صادره کرده بود

1761314
بیشترین صادرات میوه و سبزیجات در سال 2021 به روسیه انجام گرفت

تورکیه در سال 2021 به روسیه به ارزش 1 میلیارد و 13 میلیون دالر میوه و سبزیجات تازه صادره کرده بود

صادرات میوه و سبزیجات تازه تورکیه در سال 2021 با 13 فیصد افزایش نسبت به سال ماقبل به 3 میلیارد و 83 میلیون دالر رسید.

در این دوره بخش 1 میلیارد و 13 میلیون دالر صادرات به روسیه انجام گرفت.

تورکیه در سال 2020 به روسیه به ارزش 948 میلیون و 817 هزار دالر میوه و سبزیجات تازه صادره کرده بود.

در فروش خارجی این کشور را آلمان با 287 میلیون و 863 هزار دالر، عراق با 234 میلیون و 700 هزار دالر، اوکراین با 216 میلیون و 708 هزار دالر و رومانیا با 208 میلیون و 611 هزار دالر دنبال کردند.

بیشترین افزایش صادرات از تورکیه در سال 2021 را هندوستان و لیبیا قید کردند.

فروش خارجی 31 میلیون و 55 هزار دالری به هندوستان 2020، در سال 2021 با 123 فیصد افزایش به 69 میلیون و 158 هزار دالر رسید.

صادرات 10 میلیون و 34 هزار دالری میوه و سبزیجات تازه در سال 2020 به لیبیا نیز در سال 2021 به 22 میلیون و 390 هزار دالر افزایش یافت.اخبار مربوطه