کاهش ارزش بهره در تورکیه به کمتر از 10 فیصد

بانک مرکزی تورکیه ارزش بهره را از 10.75 فیصد به 9.75 فیصد کاهش داد

1380046
کاهش ارزش بهره در تورکیه به کمتر از 10 فیصد

بانک مرکزی تورکیه ارزش بهره را از 10.75 فیصد به 9.75 فیصد کاهش داد.

بانک مرکزی جمهوری تورکیه درنشست «شورای سیاست پولی» تحت ریاست مراد اویسال، رئیس این سازمان تصمیم بر کاهش قیمت بهره سیاستی از 10.75 فیصد به 9.75 فیصد گرفت.

در بیانیه‌ یی که از سوی این شورابه نتشررسید، آمده است: چشم اندازرشد اقتصاد جهانی دراثر تحولات مربوط با شیوع ویروس کرونا تضعیف شده و بانک‌های مرکزی کشورهای درحال توسعه به طورهماهنگ گام‌هایی دراین جهت بر میدارند.

دراین بیانیه تاکید شده است که بانک مرکزی تورکیه درجهت حمایت ازثبات مالی، بسته یی از تدابیر مربوطه را اجرا خواهد کرد.اخبار مربوطه