لاگارداعلام داشت که، رشد منطقه یورو ضعیف مانده است

رئیس بانک مرکزی اروپا اظهار داشت، رکود و ابهام در اقتصاد جهان، سبب کاهش طلب خدمات و کالا در منطقه یورو شد

1316665
لاگارداعلام داشت که، رشد منطقه یورو ضعیف مانده است

رئیس بانک مرکزی اروپا اظهار داشت، رکود و ابهام در اقتصاد جهان، سبب کاهش طلب خدمات و کالا در منطقه یورو شد

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا اظهار داشت، رکود و ابهام در اقتصاد جهان، سبب کاهش طلب خدمات و کالا در منطقه یورو شد

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا طی سخنانی در کمیته اقتصادی و امور مالی پارلمانی اروپا گفت رشد منطقه یورو ضعیف مانده است

لاگارد با یادآوری اینکه رکود بلندمدت اقتصادی افزایش قیمت ها را نیز تحت تاثیر قرار داده افزود، رکود و ابهام در اقتصاد کلی جهان ادامه دارد. این وضعیت سبب کاهش طلب در کالا و خدمات در منطقه یورو شده و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده است.اخبار مربوطه