افزایش صادرات انگور تورکیه

صادرات انگور تورکیه در طول 5 ماه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 15 فیصد افزایش یافته و به 120 میلیون دالر رسید

افزایش صادرات انگور تورکیه

صادرات انگور تورکیه در طول 5 ماه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 15 فیصد افزایش یافته و به 120 میلیون دالر رسید

بر اساس اطلاعات دریافتی از اتحادیه صادر کنندگان اژه ، در دوره بین 1 جون الی 31 ام اکتوبر، معادل 120 میلیون دالر انگورصادرگردید

دردوره مشابه سال گذشته 103 میلیون دالر از صادرات انگوردرآمد کسب شده و این در طول سال جاری در این رقم افزایش 15 فیصدی قید شده است

روسیه، اوکراین وآلمان درردیف کشورهایی قرار دارند که بیشترین صادرات انگور به آنها انجام گرفته استاخبار مربوطه