دالر اعتبار خود را در سیستم جهانی از دست داده است

وزیرخزانه داری و امورمالی تورکیه، باردیگر تأکید کرد که دالراعتبارخود را درسیستم جهانی از دست داده است

دالر اعتبار خود را در سیستم جهانی از دست داده است

وزیر خزانه داری و امور مالی تورکیه، بار دیگر تأکید کرد که دالر اعتبار خود را در سیستم جهانی از دست داده است.

برات آل بایراک، وزیر خزانه داری و امور مالی تورکیه، بار دیگر تأکید کرد که دالر اعتبار خود را در سیستم جهانی از دست داده است.

آل بایراق در خلال پرواز بازگشت از فرانسه با خبرنگاران صحبت کرد.

وی تاکید کرد که آیین نامه ای برای ممانعت از پرداخت اجاره بها در مراکز بزرگ خرید و نیز در املاک در حال تهیه است.

آلبایراق افزود که یک حمله تمام عیار علیه تورکیه در حال وقوع است و آنها ضمن پند گرفتن از این اوضاع، به منظور دستیابی به یک ساختار قوی مالی در تلاش هستند.

وی همچنین تأکید کرد که پایه های اقتصاد تورکیه بسیار مستحکم است.اخبار مربوطه