صادرات ترکیه در ماه اپریل ۷.۴ فیصد افزایش یافت

کسر تراز تجاری ترکیه نیز با ۱۶.۷ فیصد افزایش به ۴ میلیارد و ۹۴۵ میلیون دالر رسید

742980
صادرات ترکیه در ماه اپریل ۷.۴ فیصد افزایش یافت

کسر تراز تجاری ترکیه نیز با ۱۶.۷ فیصد افزایش به ۴ میلیارد و ۹۴۵ میلیون دالر رسید

صادرات ترکیه در ماه اپریل نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۷.۴فیصد افزایش و به ۱۲میلیارد و ۸۳۹ میلیون دالر و واردات کشور نیز با ۹.۹ فیصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۷ میلیارد و ۷۸۴میلیون دالر رسید.

کسر تراز تجاری ترکیه نیز با ۱۶.۷فیصد افزایش به ۴ میلیارد و ۹۴۵میلیون دالر رسید.اخبار مربوطه