ترکیه اولویتهای خود در دوران ریاست بر گروه ۲۰ را بیان کرد

انجام ریفورمهای ساختاردرتقویم برنامه های ترکیه، برای سال ۲۰۱۵ درگروه بیست در نظرگرفته شده است

239530
ترکیه اولویتهای خود در دوران ریاست بر گروه ۲۰ را بیان کرد

ترکیه اولویتهای خود در دوران ریاست بر گروه ۲۰ را بیان کرد
انجام ریفورمهای ساختاردرتقویم برنامه های ترکیه، برای سال ۲۰۱۵ درگروه بیست در نظرگرفته شده است
علی باباجان معاون نخست وزیرترکیه درواشنگتن دراجلاس بهاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حضور یافت.
وی دراجلاس وزرا وروسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۲۰ که با عنوان اقتصاد جهانی ترتیب یافته بود اظهار داشت: گروه۲۰بیش ازهمه بایدهماهنگیها در زمینه اقتصاد بزرگ را مورد تشویق قرار دهد.
وی افزود: علاوه برضرورت طراحی صحیح سیاستهای بزرگ اقتصادی، لازم است تا ریفورمهای ساختاری نیز صورت گیرد.
باباجان تصریح کرد: انجام ریفورمهای ساختاری در تقویم برنامه های ما، برای سال ۲۰۱۵ در گروه بیست در نظر گرفته شده است.
اوباتاکیدبراینکه حضورترکیه برریاست گروه بیست ادواری نبوده واز طریق برگزاری انتخابات ۳ سال پیش تحقق یافته است اظهار داشت: اولویت ترکیه در دوران ریاست بر گروه بیست ۳ موضوع شمولیت، اجرائیات و سرمایه گذاری خواهد بود


برچسب ها:

اخبار مربوطه