برنامه ای تبصره ای بر آجندای روز، جمعه ۳۰سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی

برنامه ای  تبصره ای بر آجندای روز،  جمعه ۳۰سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی

برنامه ای  تبصره ای بر آجندای روز،  جمعه ۳۰سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی