برنامه ای تبصره ای بر آجندای روز، چهارشنبه ۱۴سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی

برنامه ای  تبصره ای بر آجندای روز،  چهارشنبه ۱۴سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی

برنامه ای  تبصره ای بر آجندای روز،  چهارشنبه ۱۴سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی