برنامه تبصره ای بر اجندای امروز تورکیه و جهان، جمعه ۱۵ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی

برنامه تبصره ای بر اجندای امروز تورکیه و جهان، جمعه ۱۵ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی

برنامه تبصره ای بر اجندای امروز تورکیه و جهان، جمعه ۱۵ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی