برنامه تبصره ای بر آجندای امروز تورکیه و جهان-جمعه ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی

برنامه تبصره ای بر آجندای امروز تورکیه و جهان-جمعه ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی

برنامه تبصره ای بر آجندای امروز تورکیه و جهان-جمعه ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی