برنامه نظری به اجندای تورکیه و جهان، بخش دری رادیوصدای تورکیه، جمعه ۱۵جولای ۲۰۲۲

برنامه نظری به اجندای تورکیه و جهان، بخش دری رادیوصدای تورکیه، جمعه ۱۵جولای ۲۰۲۲

برنامه نظری به اجندای تورکیه و جهان، بخش دری رادیوصدای تورکیه، جمعه ۱۵جولای ۲۰۲۲