پایان فصل گل گلاب و برداشت آن در اسپارتای ترکیه

در فصل برداشت گل گلاب در ولایت اسپارتای ترکیه که به تنهایی 65 درصد روغن گل گلاب دنیا را تولید میکند

ısparta gül

 

زمان پایان فصل گل گلاب و برداشت آن در ولایت اسپارتای ترکیه که به تنهایی 65 فیصد روغن گل گلاب دنیا را تولید می کند به پایان رسید


برچسب ها: آن در اسپارتای ترکیه , زمان پایان فصل گل گلاب و برداشت آن