پایان فصل گل گلاب و برداشت آن در اسپارتای ترکیه

در فصل برداشت گل گلاب در ولایت اسپارتای ترکیه که به تنهایی 65 درصد روغن گل گلاب دنیا را تولید میکند

gül.jpg

 

زمان پایان فصل گل گلاب و برداشت آن در ولایت اسپارتای ترکیه که به تنهایی 65 فیصد روغن گل گلاب دنیا را تولید می کند به پایان رسید


برچسب ها: زمان پایان فصل گل گلاب و برداشت آن , آن در اسپارتای ترکیه