حمدو دختر قهرمان ترک

حمدو با بزک زچه و سک وفادارش

 

حمدونام دحترک نواحوانی که در ولایت ریزه ترکیه زنده گی مینماید. اودختریک خانواده چوپان میباشد. این دختر قهرمان ترک، در یکی از روزها چوچه بزش را که به دور از خانه ایشان در هوای سرد زمستانی درحین چرانیدن زائیده بود را برای اینکه آنها را از خطرسردی و مرگ نجات داده باشد از همان چرا گاه الی خانه شاه که مسافه بس دوری بوده به تنهایی انتقال داده توانسته است. قسمس که بزک زچه را خود در بغل گرفته و چوچه اش را نیز برروی سگش بسته بود موفق به نجات آنها شده و مثال بارز سله رحم و حیوان دوستی در جهان گردیده است.


برچسب ها: کشور ترکیه , ولایت ریزه , حمدو , دختر قهرمان ترک