امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 16 عقرب 1398 هجری شمسی

مهمرین حوادث و وقایع رخداده در طول تاریخ های هفتم نوامبر درجهان

امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 16 عقرب 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمرین حوادث و وقایع رخداده در طول تاریخ های هفتم نوامبر درجهان درخدمت تان قرار داریم.

***

***  درتاریخ هفتم نوامبر سال 1665، روزنامه لندن که از 354 سال بدینسو موجودیت خود را ادامه میدهد، برای اولین بارمنتشر شده بود.

***  درتاریخ هفتم نوامبر سال 1867، ماری کوری، کاوشگر رادیوم که دو بار برنده جایزه نوبل شده است، در پولند متولد شد.

***  درتاریخ هفتم نوامبر سال 1913، آلبر کامو برنده جایزه نوبل رمان و نویسنده کتاب های رمان فرانسوی با نام های "طاعون"، "مرد شورشی" و "مرگ خوش"، در الجزایر به دنیا آمد.

***  درتاریخ هفتم نوامبر سال 1917، پس از پایان حکومت تزار در روسیه در ماه فبروری، بلشویکهای تحت رهبری لنین در پتروگراد کنترل را به دست گرفتند و دوره یی که با نام "انقلاب اکتوبر" در تاریخ مشهورشد، آغاز گردید.

***  درتاریخ هفتم نوامبر سال 1918،  آنفلوانزا باعث مرگ و میرگسترده یی در جزیره ساموآی غربی در اقیانوس آرام شد. در اثر این مرض بیش از 7،500 تن که حدود 20 فیصد جمعیت این جزیره را تشکیل میدادند، جان باختند.

***  درتاریخ هفتم نوامبرسال 1921،  حزب ملی فاشیست به رهبری بنیتوموسولینی درایتالیا تأسیس شد.

***  درتاریخ هفتم نوامبر سال 1982،  قانون اساسی نوشته شده توسط حکومت کودتای 12 سپتامبر به همه پرسی گذاشته شد. در نتیجه همه پرسی، قانون اساسی جدید با 91.37 فیصد آرا پذیرفته شد. پس از این همه پرسی، کنعان اورن رهبر دولت نظامی نیز به صفت رئیس جمهور انتخاب شد.

***  درتاریخ هفتم نوامبر سال 1996، طیاره یی مسافربری نیجریا در نزدیکی لاگوس سقوط کرد،  در این سانجه یی هوایی به تعداد143 تن جان باختند.اخبار مربوطه