امروزدرتاریخ چه گذشت؟ چهار شنبه هفدهم میزان 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع ورویدادهای تاریخی به وقوع پیوسته درطول تاریخهای نهم اکتوبردرجهان

امروزدرتاریخ چه گذشت؟ چهار شنبه هفدهم میزان 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمترین وقایع ورویدادهای تاریخی به وقوع پیوسته درطول تاریخهای نهم اکتوبردرجهان درخدمت تان قرار داریم.

*** 

در تاریخ نهم اکتوبرسال 1570، لیفکوشه از جانب تورکیه فتح شد.

*** 

در تاریخ نهم اکتوبرسال1922، بعد ازبه پیروزی رسیدن محاربه میدان دردوملوپنار، اردوی تورک به ولایت ازمیرتحت اشغال داخل شد.

*** 

در تاریخ نهم اکتوبرسال1948، کیم ایل سونگ، اعلام آزادی کوریای شمالی را کرد.

*** 

در تاریخ نهم اکتوبرسال1954، دراثروقوع زمین لرزه یی به بزرگی 6.4 در ولایت الاصنام الجزایر به تعداد 1000تن جان باختند.

*** 

درتاریخ نهم اکتوبرسال1976، مائو زودونگ رهبر و موسس کشور چین چشم از جهان پوشید.

*** 

در تاریخ نهم اکتوبرسال1982، اتشه اداری قونسولگری بورگاز، بوغرا سویلکان، توسط تروریستهای ارمنی به شهادت رسید.

*** 

در تاریخ نهم اکتوبرسال1991، کشورتاجکستان باجدا شدن ازاتحادجماهیرشوروی، اعلام استقلال کرد.       

*** 

درتاریخ نهم اکتوبرسال1993، سازمانهای ازادی بخش اسرائیل و فلسطین یک دیگر را به رسیمیت شناختند.

*** 

در تاریخ نهم اکتوبرسال2001، احمد شاه مسعود یکی از لیدران مقاومت أفغانستان در نتیجه یک سوئ قصد به شهادت رسید.

*** 

در تاریخ نهم اکتوبرسال2004، دراثرراه اندازی حمله با بمب به سفارت کبرای آسترالیا درجاگارتا پایتخت اندونیزیا 10 تن جان باخت.اخبار مربوطه