امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 20 سرطان 1398 هجر شمسی

مهمترین وقایع تاریخی رخداده درطی تاریخ یازدهم ماه های جولای

امروز در تاریخ چه گذشت؟ پنجشنبه 20 سرطان 1398 هجر شمسی

 اینک با تقدیم مهمترین وقایع تاریخی رخداده درطی تاریخ یازدهم ماه های جولای درخدمت تان قرار داریم!

***

درتاریخ دهم جولای سال 1740،  یهودیان از اوکراین امروز رانده شدند.

***

درتاریخ دهم جولای سال سال 1895،  برادران " Auguste " و " Louis Lumière " تکنولوژی های فیلم را به دانشمندان تشریح کردند.

***

درتاریخ دهم جولای سال سال 1962،  برای نخستین بار پخش برنامه های تلویزیونی بوسیله ماهواره درمناطق ورای آتلانتیک آغاز شد.

***

درتاریخ دهم جولای سال سال 1975،  در شی آن پایتخت چین باستان اردوی 6000 هزار نفری با کشتی جنگی با ابعاد حقیقی که از گل رس ساخته شده و به دوهزارسال پیش از این تعلق دارد، بدست آمد. عدم شباهت سربازان سرامیک به یکدیگر موجب شگفتی گردید.

***

درتاریخ دهم جولای سال 1985، ده هزارزن برای شرکت درکنفرانس بین المللی زن در نایروبی گردهم آمدند.

***

درتاریخ دهم جولای سال سال 1995، راتکوملادیچ قوماندان عمومی اردوی صرب درمنطقه سربرنیتسای بوسنیا وهرزگوینا به قتل عام سربرنیستا که درنتیجه آن 8000 هزاربوشناک کشته شد، آغاز کرد.

***

درتاریخ دهم جولای سال 1996، ماهواره تورک ـ سات ازجزیره گویان درفرانسه به فضا پرتاب شد.

***

ودرتاریخ دهم جولای سال 2000،  بعد از درگذشت حافظ اسد رئیس دولت سوریه، بشاراسد پسروی که یگانه نامزد مقام ریاست جمهوری بود، با رفراندوم بصفت رئیس دولت اینکشور انتخاب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 اخبار مربوطه