امروز در تاریخ چه گذشت؟ چهارشنبه 19 سرطان 1398 هجر شمسی

مهمترین وقایع تاریخی رخداده درطی تاریخ دهم ماه های جولای

امروز در تاریخ چه گذشت؟ چهارشنبه 19 سرطان 1398 هجر شمسی

 اینک با تقدیم مهمترین وقایع تاریخی رخداده درطی تاریخ دهم ماه های جولای درخدمت تان قرار داریم!

***

درتاریخ دهم جولای سال 1894 درنتیجه وقوع زمین لرزه شدیددراستانبول  به تعداد 474 تن جان باختند.

***

درتاریخ دهم جولای سال 1913 دمای هوا دردره مرگ کالیفورنیا به 56.7 درجه رسید.

***

درتاریخ دهم جولای سال 1921 بعدازحمله اردوی یونان، جنگ ایسکی شهیر- کوتاهیا آغاز شد.

***

درتاریخ دهم جولای سال 1962 آمریکا برای اولین بارماهواره تلی ستاررا به فضا پرتاب کرد.

***

درتاریخ دهم جولای سال1971بعدازوقوع کودتابرعلیه پادشاه مراکش، دراینکشورجمهوری اعلام گردید.

***

درتاریخ دهم جولای سال 1991 بوریس ییلتسین به ریاست فدراسیون روسیه انتخاب گردید.

***

درتاریخ دهم جولای سال1996ماهواره تورک سات تورکیه، ازجزایرگویان فرانسه به اسمان پرتاب شد.اخبار مربوطه