امروز در تاریخ چه گذشت؟ دوشنبه 31ثور 1398 هجری شمسی

مهمترین وقایع و حوادث رخداده در طول تاریخهای بیست ویکم ماه می

امروز در تاریخ چه گذشت؟ دوشنبه 31ثور 1398 هجری شمسی

اینک با تقدیم مهمترین وقایع و حوادث رخداده در طول تاریخهای بیست ویکم ماه می در خدمت تان قرار داریم!

***

درتاریخ بیست ویکم ماه می سال ۱۵۹۰معاهده فرهاد پاشا میان امپراطوری صفوی و امپراطوری عثمانی منعقد گردید.

***

درتاریخ بیست ویکم ماه می سال ۱۹۰۴ سازمان فیفا در شهر پاریس بنیانگذاری گردید.

***

درتاریخ بیست ویکم ماه می سال ۱۹۹۰ یمن جنوبی و یمن شمالی برای اتحاد به توافق دست یافتند.

***

درتاریخ بیست ویکم ماه می سال ۱۹۹۱ راجیف گاندی نخست وزیر پیشین وپسرایندیراگاندی توسط یک زن انتحارگردرشهرمدرس هند کشته شد.

***

درتاریخ بیست ویکم ماه می سال ۲۰۰۶ مردم مونته نگرو درریفراندومی بخاطراستقلال از اتحادیه صربستان و مونته نگرو رای دادند.اخبار مربوطه