واشنگتن اوضاع امور در افغانستان را بهم ریخته است

نخست وزیرپاکستان اظهار داشت كه آمریكا ابتدا برای یافتن راه حل نظامی درافغانستان تلاش کردوبالاخره متوجه شد این امرامكان پذیر نیست و قدرت چانه‌زنی‌اش ازبین رفته است

1682096
واشنگتن اوضاع امور در افغانستان را بهم ریخته است

نخست وزیرپاکستان اظهار داشت كه آمریكا ابتدا برای یافتن راه حل نظامی درافغانستان تلاش کردوبالاخره متوجه شد این امرامكان پذیر نیست و قدرت چانه‌زنی‌اش ازبین رفته است

عمران خان، نخست وزیر پاکستان با سرویس عمومی پخش آمریکا (PBS) گفت‌وگو کرد.

او در این مصاحبه اظهار داشت كه آمریكا ابتدا برای یافتن راه حل نظامی درافغانستان تلاش کردوبالاخره متوجه شد این امرامكان پذیر نیست و قدرت چانه‌زنی‌اش ازبین رفته است

عمرانخان با اشاره به اینکه آمریکا در سازش با طالبان در موقعیت ضعیفی قرار داشت، گفت: واشنگتن وضعیت امور را در افغانستان واقعا بهم ریخته است.

اوضمن تاکید بر اینکه زمان مناسب برای راه حل سیاسی درافغانستان وقتی بود که 150 هزار سرباز ناتو دراین کشور حضورداشت، تصریح کرد: طالبان کاهش نیروهای ناتو به 10 هزار تن و تعیین تاریخ خروج سربازان، را به صفت پیروزی بزرگ قلمداد کرد.

نخست وزیرپاکستان افزود: به همین دلیل امتیازگرفتن ازطالبان کمی دشوارخواهدبودوبهترین  راه حل برای افغانستان توافق سیاسی فراگیراست که همه طرف‌هارادرخودداشته باشد  است.

او خاطرنشان کرد: جنگ داخلی طولانی مدت در افغانستان به معنای پناهجوی بیشتر برای پاکستان است، وضعیت اقتصادی کشورمانمیتواند موج دیگر پناهجویان را متقبل شود.

عمرانخان همچنین ادعاهای مربوط به ورود 10 هزار شبه نظامی از پاكستان به افغانستان را «مضحک» خوانده و گفت هیچ مدرکی در این مورد وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه مشارکت پاکستان در هرگونه عملیات نظامی درمنطقه، در آینده می تواند کشورش را دوباره به هدف آمریکا قراردهد، تاکیدکردکه میخواهند با آمریکا شریک باشیم در صلح نه در جنگ.

نخست وزیر پاکستان ضمن تاکید بر اینکه توانایی مبارزه در جنگ جدید در مرزهای خود یا تروریزم جدیدرا ندارند، گفت: تازه از وضعیت وحشتناک اقتصادی خارج شده‌ایم و نمیخواهیم دوباره آن را تجربه کنیم.اخبار مربوطه