واکسین کرونا برای مامورین دولت در اوزبیکستان اجباری شد

وزارت صحت اوزبیکستان: تاکنون در کل 5 میلیون و 521 هزار دوز واکسین در سراسر این کشور تزریق گردیده است

1677036
واکسین کرونا برای مامورین دولت در اوزبیکستان اجباری شد

بر اساس تصمیم کمیسیون مبارزه با ویروس کرونا اوزبیکستان، واکسیناسیون کارمندان موسسات و سازمانهای دولتی و همچنین بخش خدمات اجباری شد.

طبق این تصمیم از این به بعد پرسنل صحی، معلمان، سربازان و مقامات امنیتی، کارمندان بانکها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پست و پرسنل کافی ها، آرایشگاهها، فروشگاهها، بخش گردشگری و سایر خدمات و همچنین کارمندان موسسات دولتی ملزم به دریافت واکسین کرونا گردیدند.

کارکنان بخشهای مذکور باید دوز اول واکسین کرونا را تا اول سپتامبر، دوز دوم را تا اول اکتبر و دوز سوم را تا اول نوامبر دریافت نمایند.

بر اساس تصمیم کمیسیون مبارزه با ویروس کرونا اوزبیکستان، کافی ها و رستورانها تا ساعت 20:00 باز خواهند بود.

بنابر بیانیه وزارت صحت اوزبیکستان، تاکنون در کل 5 میلیون و 521 هزار دوز واکسین در سراسر این کشور تزریق گردیده است.اخبار مربوطه