شهرهای قاهره و بخارا بعنوان پایتخت فرهنگ اسلام در سال 2020 اعلام شدند

شهر قاهره مصر و شهر بخارای ازبیکستان بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2020 اعلام گردید

شهرهای قاهره و بخارا بعنوان پایتخت فرهنگ اسلام در سال 2020 اعلام شدند

شهر قاهره مصر و شهر بخارای ازبیکستان بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2020 اعلام گردید

در برنامه اختتامیه یی انتخاب پایتخت فرهنگی جهان اسلام در تونس که از سوی آیسسکو و یا سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی ترتیب یافت، شهرقاهره مصروبخارا در منطقه آسیای میانه بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2020 انتخاب شد.

سالم بن محمد المالک مدیرعمومی سازمان آیسسکو طی سخنانی در این مراسم اعلام کرد: با این برنامه حمایت از رشد فرهنگی بی کشورهای اسلامی را مورد هدف قرار دادیم.

وی ضمن اشاره به اینکه تونس نیز بعلت تاریخ اسلامی ریشه دار و دست آوردهای فرهنگی در سال 2019 بعنوان پایتخت فرهنگی برگزیده شده بود گفت: سازمان آیسسکو بمنظورحمایت از فرهنگ وعلوم اسلامی خانه ابن خلدون در تونس را بازسازی خواهد کرد.

وزیر فرهنگ تونس نیز طی سخنانی به اهمیت توسعه سیاست های فرهنگی جهان اسلام تاکید کرد.اخبار مربوطه