دستگیری 35 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه درولایت ادیرنه 35 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند.

دستگیری 35 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه درولایت ادیرنه 35 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارم تورکیه در مناطق مختلف ولایت ادیرنه 35 تبعه خارجی را که در صدد عبور غیرقانونی به خارج از کشور بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده که تبعه افغانستان و پاکستان بودند٬ پس از طی مراحل قانونی در مرکز ژاندارم پولیس به اداره مهاجرت در ولایت ادیرنه انتقال داده شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی تورکیه برای مقابله با سفر و ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه