عواید گردشگری تورکیه ازعواید فروش نفت ایران بیشتر است

نماینده مجلس ایران بااشاره به افزایش سفرشهروندان اینکشور به تورکیه اعلام کردکه عواید گردشگری تورکیه ازعواید فروش نفت ایران بیشتر است

عواید گردشگری تورکیه ازعواید فروش نفت ایران بیشتر است

نماینده مجلس ایران بااشاره به افزایش سفرشهروندان اینکشور به تورکیه اعلام کردکه عواید گردشگری تورکیه ازعواید فروش نفت ایران بیشتر است

شکورپورحسین شقلان، نماینده مجلس ایران با اذعان این موضوع که به رغم عوارض سنگین خروج 13هزارایرانی ازکشوردرایام تعطیلات عید فطرکه به ولایت وان تورکیه سفرکرده اند، تصریح کرد:"عواید گردشگری تورکیه از عواید فروش نفت ایران بیشتر است".

به گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، وی درادامه استفاده ازتورهای ترکیبی تورکیه وایران رادرشرایطی که مردم اینکشوراستقبال ویژه‌ای ازسفر به تورکیه میکنندراراهکاری مناسب برای بهره گیری ازظرفیت گردشگری داخلی دانست.

این نماینده مجلس ایران درعین حال این نکته را نیزمطرح کرد که توسعه گردشگری دراینکشوربا موانع متعددی مواجه است.

پورحسین شقلان درادامه با انتقاد از اینکه بسترهای لازم برای حضورگردشگرخارجی دراینکشورفراهم نشده است، گفت:"درمرزحوزه انتخابی ‌ام "بیله سوار"همه روزه شاهدرفت وآمدبیشتراز2 هزار گردشگر خارجی هستیم که نیمی ازآن‌ها جهت تداوی ونیمی هم برای سیاحت وزیارت به ایران می‌آیند؛ حال که موضوع ازاین قراراست چه زیرساخت‌هایی برای جذب این گردشگران درمنطقه مرزی "بیله سوار" صورت گرفته است"؟.

گفتنی است درجریان تعطیلات عید فطراخیر 13 هزار گردشگر ایرانی به شهر وان تورکیه سفرکردند آن هم در شرایطی که عوارض سنگینی برای خروج از اینکشوروضع شده است.اخبار مربوطه