شهروندان پاکستانی در میان کشته‌شده‌گان گروه تروریستی طالبان در شهرغزنی افغانستان

به گذارش خبرگزاری خامه پرس، وزارت دفاع ملی افغانستان با نشرخبری ازکشته شدن چندین شهروند پاکستانی درمیان گروه تروریستی طالبان در شهرغزنی افغانستان خبر داده اند

شهروندان پاکستانی در میان کشته‌شده‌گان گروه تروریستی طالبان در شهرغزنی افغانستان

به گذارش خبرگزاری خامه پرس، وزارت دفاع ملی افغانستان با نشرخبری ازکشته شدن چندین شهروند پاکستانی درمیان گروه تروریستی طالبان در شهرغزنی افغانستان خبر داده اند

در عملیات تهاجمی ای که نیروهای ویژه اردوی افغانستان درقریه گوسفندی شهرغزنی انجام داده اند دستکم ۱۱ تن ازدهشت افگنان گروه تروریستی طالبان به قتل رسیده است که از آنجمله چهار تن شهروند پاکستان بوده اند.

در این عملیات برعلاوه پاسپورتها، اسنادومدارک این پاکستانیها، تعداد زیادی از اسلحه و مهمات گروه تروریستی طالبان نیزبه دست نیروهای اردوی ملی افغانستان افتاده است. همچنان چندین عراده موتر سایکل گروه تروریستی طالبان نیز از بین برده شده است.

بر اساس اطلاعات نیروهای ویژه اردوی ملی تعداد زیادی از شهروندان خارجی به شمول پاکستانی ها در صفوف گروه تروریستی طالبان می جنگند.

درگذشته نیزصدها شهروندخارجی که برای جهاد اسلامی به افغانستان آمده با مجاهدین وسپس نیز باگروه تروریستی طالبان جنگیده بودند. پاکستانی ها در میان گروه تروریستی طالبان نفوذ شدیدی دارند و در نبرد علیه حکومت افغانستان همواره حضورداشته اند.اخبار مربوطه