نام " محمد " محبوب ترین نام برای نوزادان پسر در اسلوی ناروی

در بین محبوب ترین اسامی نوزادان پسر در اوسلو پایتخت ناروی " محمد " در ردیف اول جای گرفت

1348625
نام " محمد " محبوب ترین نام برای نوزادان پسر در اسلوی ناروی

در بین محبوب ترین اسامی نوزادان پسر در اوسلو پایتخت ناروی " محمد " در ردیف اول جای گرفت

بر اساس گزارش منتشره از سوی دفتر آمار ناروی ، نام محمد برای نامگذاری نوزادان پسر در اسلو در سال 2019 مانند یازده سال قبل باز نامی شد که بیشترین مورد ترجیح را داشته است.

اسمای ژاکوب، لوکاس و فیلیپ نیز برای نوزادان پسر در سطح کشور ناروی بیشتر ترجیح داده شده و به ترتیب یکی پی دیگری جای گرفته اند.

انتخاب اسامی چهره های مقدس که در انجیل از آنها نام برده می شود، برای نامگذاری بیست فیصد نوزادان کودک در ناروی، جلب دقت می کند.

در حالیکه محمد اسم مورد ترجیح برای نامگذاری در سال 2017 در شهر مالموی سوئدن بود ، این نام در همان سال بیشترین نام مورد ترجیح در انگلستان و ولز بوده و در ردیف دهم جای گرفته بود.اخبار مربوطه