دریافت جایزه یی نوبل با اثبات فواید روزه

دانشمند جاپانی: " وجود انسان دارای پروگرامی است که در صورت گرسنه ماندن پارچه های غیر قابل استفاده داخل حجرات ضعیف و مریض را نابود کرده از بین میبرد"

دریافت جایزه یی نوبل با اثبات فواید روزه

دانشمند جاپانی یوشی نوری اوه سومیYoshinori Ohsumi دراثر تحقیقات علمی خود کشف کرد: " وجود انسان دارای پروگرامی است که در صورت گرسنه ماندن پارچه های غیر قابل استفاده  داخل حجرات ضعیف و مریض را نابود کرده از بین میبرد." و به این میکانیزم اوتوفاژونیOtofajoni نام داده است. این دانشمند جاپانی با این کشف خود 39.مین جایزه نوبل طب را از آن خود کرد.

اوه سومیOhsumi چنین تشریح میدارد: " بعد از سه روز روزه گرفتن، میکانیزم مقاومت بدن تحریک به ساختار گلوبول سفید جدید خون میشود، و سیستم مقاومت بدن را تماما تجدید مینماید. در این مورد روزه گرفتن مسلمانان در حقیقت امر به صفت یک پروگرام تجدید و بازسازی وجود در مقابل مان نمایان میشود."

هنگامیکه روزه گرفته میشود و یا اینکه گرسنه میمانیم، بمقدار زیاد اوتوفاژ ( حالت خود خوری حجرات) تشکیل میشود. حجره به تولید انرژی با استفاده از امکانات خودش آغاز مینماید. در این حال طبعیست که در گام نخست به تصفیه یی موادفاضله و باکتریهای پتوژن میپردازد. بدین ترتیب از پیر شدن قبل از وقت جلوگیری بعمل می آید.

در جریان فعالیت خودکار اگر تداوم معینی وجود نداشته باشد؛ امکان مصاب شدن به امراض پرکینسون Parkinson، دیابت  Diyabet و سرطان Canser پیدا شده میتواند. گفته میتوانم که، به نظرمن در ظرف یک سال بمدت یک ماه بدون وقفه گرسنه ماندن  یه طرح خارق العاده ایست. در دین اسلام برنامه یی وجود دارد که امراض را به شکل اوتوماتیک از بین برده میتواند.

با شنیدن این سخنان اوه سومی سخنان آنحضرت صلی الله علیه وسلم که فرموده اند: "روزه بگیر و صحت یاب شو" به ذهن مان تداعی میگردد.اخبار مربوطه