نمایشگاه پیکاسو در مراکش

نمایشگاه پیکاسودرموزیم هنرهای معاصرومدرن درشهررباط مراکش گشایش یافته است

734374
نمایشگاه پیکاسو در مراکش

نمایشگاه پیکاسودرموزیم هنرهای معاصرومدرن درشهررباط مراکش گشایش یافته است.

در نمایشگاه پیکاسو که درموزیم هنرهای معاصر و مدرن در شهر رباط مراکش گشایش یافته است، بیش از 100 اثر از جمله تابلوها، مجسمه ها، سرامیکها و عکسها که از موزیم ملی پیکاسو در پاریس گرفته شده، بنمایش گذاشته شده است

لالا سلما ملکه مراکش نیز از نمایشگاه دیدند کرده و عکس یادگاری اخذ کرده است.اخبار مربوطه