تعداد موارد تایید شده کرونا در افغانستان 282.5 فیصد افزایش یافت

تعدادمجموعی مواردتایید شده درماه اپریل 4954 نفربود که ازاین تعداد 9 نفرجان خودراازدست دادند

1990804
تعداد موارد تایید شده کرونا در افغانستان 282.5 فیصد افزایش یافت

تعدادمجموعی مواردتایید شده درماه اپریل 4954 نفربود که ازاین تعداد 9 نفرجان خودراازدست دادند

سازمان صحی جهانی طی گزارشی اعلام کرد: تعداد موارد تایید شده کووید-19 در ماه اپریل در افغانستان 282.5 فیصد افزایش یافته است و تعداد مجموعی موارد تایید شده در این ماه 4954 نفر بود که از این تعداد 9 نفر جان خود را از دست دادند.

براساس آمار این نهاد، 18 هزار و 49 آزمایش در ماه اپریل در آزمایشگاه‌های عمومی افغانستان انجام شده که نسبت به ماه مارچ افزایش 50.7 فیصدی داشته است.

همچنین حدود 196 هزار شهروند افغانستان در طول ماه اپریل گذشته واکسینه شده‌اند و فیصدی کسانی که حداقل یک دوز دریافت کرده‌اند به 37.4 فیصد افزایش یافته است.

این درحالی است که تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان صحی جهانی در اوایل ماه می اعلام کرد که وضعیت اضطراری صحی عمومی کووید-19 که از سال 2020 در سراسر جهان اعمال شده است، پایان خواهد یافت.اخبار مربوطه