چهار منطقه در افغانستان به صفت پارک طبیعی اعلام شد

اداره عمومی حفاظت محیط زیست افغانستان مناطق جنگلی واقع درچهارمنطقه دراینکشوررا پارک طبیعی اعلام کرد

1431629
چهار منطقه در افغانستان به صفت پارک طبیعی اعلام شد

اداره عمومی حفاظت محیط زیست افغانستان مناطق جنگلی واقع درچهارمنطقه دراینکشوررا پارک طبیعی اعلام کرد.

اداره عمومی حفاظت محیط زیست افغانستان امروز با انتشار بیانیه‌ای، جنگل‌های نورستان٬ دشت اولوسوالی ناورغزنی، اولوسوالی امام‌صاحب قندوز و اولوسوالی درقد تخار را به صفت پارک طبیعی اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه، چهار منطقه فوق به صفت فضای حفاظت‌شده و پارک ملی اعلام می‌شود. اسناد مربوط به این مناطق با حضور رئیس‌جمهور غنی امضا خواهد شد.اخبار مربوطه