افطاری آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه در دانشگاه بلخ

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه برای دانشجویان دانشگاه بلخ در افغانستان سفره یی افطاری بترتیب داد

1200148
افطاری آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه در دانشگاه بلخ

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه برای دانشجویان دانشگاه بلخ در افغانستان سفره یی افطاری بترتیب داد

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه (تیکا) برای هزار دانشجوی دختر دانشگاه بلخ در شمال افغانستان ضیافت افطاری ترتیب داد.

ضیافت افطاری تیکا توسط شعبه این سازمان در مزارشریف برای دانشجویان دختر دانشگاه بلخ که در خوابگاه ها ساکن هستند، راه اندازی شده است.اخبار مربوطه