بازداشت نظام الدین قیصاری و پیامدهای آن در افغانستان

نظام الدین قیصاری یکی از قوماندانهای محلی و از نزدیکان معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان است که از سوی اردو به اتهام زورگوی و کارکردهای غیرقانونی بازداشت شده است

بازداشت نظام الدین قیصاری و پیامدهای آن در افغانستان

به گذارش آژانس خبری طلوع نیوز افغانستان، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان از حکومت میخواهند که در بارۀ بازداشت و نیز سرنوشت نظام الدین قیصاری وضاحت بیشتر بدهد.

از سوی دیگر شمار دیگر ازاعضای مجلس ، بازداشت قیصاری را برنامه ارگ برای ناامن ساختن ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور میدانند.

اما معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری این اتهام‌ها را بی بنیاد و صحبت‌های تکراری شماری ازاعضای مجلس میگوید.

از نه روزبدینطرف است که اعتراض‌های شماری ازشهروندان کشور در ولایت‌های شمال و شمال شرق در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری ادامه دارد.

گفته میشود که مجلس نماینده‌گان هیاتی را برای بررسی چه گونه‌گی این حادثه به ولایت فاریاب میفرستد.

همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده گان گفت:"سلاحی که به آقای قیصاری توزیع شده از سوی همین حکومت توزیع شده است و بخاطری این که ما دقیق بفهمیم که در قضیه آقای قیصاری چی اتفاق افتاده است پیشنهاد تالار است که یک هیات از طرف ولسی جرگه فرستاده شود."

اما شمار دیگر ازاعضای مجلس نماینده‌گان حکومت را متهم میسازند که در نا امن ساختن  شمال کشور دست دارد.

ظاهر قدیریکی از اعضای مجلس نماینده گان گفت:" به رییس جمهور صدا میکنیم که در سیاست‌های خود تغییر بیاورد ما فکر میکردیم که تو دومین مغز متفکر جهانی. اما اکنون دیده میشود که خود تمام کشور را برباد کردید."

در همین حال لالی حمیدزی عضو دیگر مجلس نماینده گان گفته است:" تظاهراتی که در شمال افغانستان جریان دارد، مسایل قومی را دامن میزند افغانستان را به تجزیه سوق میدهد".

از سوی هم احمد بهزاد یکی دیگر از اعضای مجلس می افزاید که بی عدالتی ها سبب شده اند که مردم به کسانی که متهم به زورگوی و جنگ سالاری استند رو بیاروند.

آقای بهزاد گفت:" اگر میشود بادیگاردهای قومندان قیصاری را دست و پا بسته تیرباران کرد چرا جنایت کاری را که با پا درمیانی و تضمین یک رهبرجهادی آزاد شده است تعقیب نمی کند."

اما شماردیگری از اعضای مجلس نماینده گان از آن چه آغازپیکارحکومت برای بازداشت زورمندان محلی می گویند، استقبال می کنند.

نادرخان کتوازی عضومجلس نماینده گان گفت:"هرکسی که زورگوی است از هر قومی که است به هر زبانی که است او باید گرفتار شود وبه پنجه قانون سپرده شود و ما از این روند استقبال می کنیم."

در این میان عبیدالله بارکزی عضودیگر مجلس نماینده گان از آغاز پیکار و بازداشت زورمندان از سوی حکومت استقبال کرد و بیان داشت:"از مردم می خواهم که بنام قوم و زبان از زورمندان پشتبانی نکند."

نظام الدین قیصاری یکی از فرماندهان محلی و از نزدیکان معاون نخست رییس جمهوراست که از سوی کوماندو های اردو به اتهام  اینکه:" گویا زورگویی کرده و کارکردهای غیرقانونی انجام داده است با یک برخورد حیله گرانه به بهانه جلسه امنیتی دعوت " و بازداشت شده است.اخبار مربوطه