وزیر دفاع ملی تورکیه به بلژیک سفر کرد

وزیر دفاع ملی تورکیه جهت شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو عازم بروکسل پایتخت بلژیک شد

2152393
وزیر دفاع ملی تورکیه به بلژیک سفر کرد

یشر گولر وزیر دفاع ملی تورکیه برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو عازم بروکسل شد

یشرگولروزیردفاع ملی تورکیه جهت شرکت درنشست وزرای دفاع ناتوعازم بروکسل پایتخت بلژیک شد.

در بیانیه این وزارتخانه گفته شد، یشر گولر وزیر دفاع ملی برای شرکت در نشست وزیران دفاع ناتو به بروکسل، پایتخت بلژیک سفر کرد.اخبار مربوطه