استولتنبرگ: پذیرش اوکراین به‌صفت عضو جدید در ناتودر آجندای ما نبوده است

منشی عمومی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» گفت که درآجندای کاری شان پذیرش اوکراین به‌صفت عضو جدید وجود ندارد

1990440
استولتنبرگ: پذیرش اوکراین به‌صفت عضو جدید در ناتودر آجندای ما نبوده است

منشی عمومی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» گفت که درآجندای کاری شان پذیرش اوکراین به‌صفت عضو جدید وجود ندارد.

ینس استولتنبرگ، منشی عمومی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» طی سخنانی در مجمع بروکسل که توسط صندوق مارشال آلمان برگزار شد، گفت: فکر می‌کنم همه آگاه هستند این درآجندای کاری ناتو وجود ندارد که  ما اوکراین را در وسط جنگ به‌ صفت عضو جدید بپذیریم.

اوبا اشاره به اینکه وضعیت فعلی در میدان به «جنگ فرسایشی» تبدیل شده است تصریح کرد که جنگ‌های فرسایشی‌ نیز به جنگ‌های تدارکاتی تبدیل می‌شوند.

استولتنبرگ تاکید کرد: بجای اینکه خود را درگیر کنیم آیا اف-16 به اوکراین بفریستیم یا تانک درگ، بر عملکرد پایدار و موثر همه سیستم‌های ارسال شده تمرکز کنیم.اخبار مربوطه