پولیس آلمان با حمله ناگهانی به دفتر روزنامه «صباح» دو خبرنگار را بازداشت کرد

پولیس آلمان به دفترروزنامه«صباح» درفرانکفورت حمله کرده ودوتن ازخبرنگاران آن رابازداشت کرد

1987819
پولیس آلمان با حمله ناگهانی به دفتر روزنامه «صباح» دو خبرنگار را بازداشت کرد

پولیس آلمان به دفترروزنامه«صباح» درفرانکفورت حمله کرده ودوتن ازخبرنگاران آن رابازداشت کرد.

پولیس آلمان صبح دیروز منزل اسماعیل آرال و جمیل آلبای دوتن از خبرنگاران روزنامه «صباح» و همچنین محل کاراین روزنامه درفرانکفورت را تفتیش کرده کمپیوترهاوتیلفون‌های آنها را مصادره کرد.

پولیس آلمان هنوز هیچگونه توضیحی در رابطه با علت این حمله ای ناگهانی نداده است.

وزارت امورخارجه تورکیه وسایرسازمان‌های خبرنگاری برای آزادی این دو خبرنگار وارد عمل شدند.

منابع دیپلماتیک تورکیه تاکید کردند که بازداشت این دو روزنامه‌نگار مغایر با آزادی مطبوعات بوده و این موضوع به مقامات آلمانی ابلاغ شده است.

منابع مذکور خاطرنشان کردند که این موضوع هم در انقره و هم در برلین مورد اعتراض قرار گرفته است، رفتار با خبرنگاران غیرقابل قبول بوده و مذاکرات در سطح عالی با مقامات آلمان برای آزادی روزنامه نگاران ادامه دارد.اخبار مربوطه