تداوم مباحثات در مورد حق ویتوی شورای امنیت سازمان ملل

سدات اونال نماینده دائمی در سازمان ملل متحد گفت استفاده از حق ویتو مانع از اقدام و سبب ادامه بحران شده است

1980163
تداوم مباحثات در مورد حق ویتوی شورای امنیت سازمان ملل

سدات اونال نماینده دائمی در سازمان ملل متحد گفت استفاده از حق ویتو مانع از اقدام و سبب ادامه بحران شده است

مباحثات در مورد حق ویتو شورای امنیت سازمان ملل ادامه دارد.

سدات اونال نماینده دائم تورکیه در سازمان ملل متحد گفت استفاده از حق ویتو مانع از اقدام و سبب ادامه بحران شده است.

سدات اونال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد "استفاده از حق ویتو"، سخنرانی کرد.

اونال خاطرنشان کرد شورای امنیت به نمایندگی از همه کشورهای عضو عمل می‌کند و مشروعیت خود را از اعضای سازمان می‌گیرد.

اونال گفت: در بسیاری از موارد می‌بینیم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در به جای آوردن مسئولیت و اختیارات خود کوتاهی کرده است.

نماینده دائمی تورکیه در سازمان ملل متحد اشاره کرد که استفاده از حق ویتو، پایه و اساس مشکل است.

او تاکید کرد که استفاده از حق ویتو در بسیاری از موارد باعث تداوم بحران‌ها و افزایش هزینه‌های انسانی شده است.اخبار مربوطه