نیاز جدی 24 میلیون انسان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان

سخنگوی سازمان ملل متحد اظهار میداردکه، «حدود 24 میلیون شهروند افغانستان جدا به کمک‌های بشردوستانه نیازمند اند».

1974993
نیاز جدی 24 میلیون انسان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در واکنش به ممنوعیت کار زنان در افغانستان درسازمان‌های غیر دولتی، اظهار داشت:«محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقامات دولت موقت طالبان ما را در وضعیت وحشتناکی قرار می‌دهد بویژه، بطور واضح و اشکارا مردم افغانستان را در وضعیت وحشتناکی قرارداده است، زیرا ما اصولی داریم که باید به آنها پایبند باشیم، اصول ارایه یاریهای بشردوستانه در صورت عدم تبعیض بوده است».

او چنین ادامه داد: مقامات بالفعل در افغانستان نیزمکلف به تابعیت ازمنشور سازمان ملل بوده و لازم است تا به ما اجازه دهند که کارمان را انجام دهیم. زیرا ما صرفا مطابق به منشورو قوانین سازمان ملل میتوانیم موفق به رسانیدن کمک به میلیون‌ها انسان در اینکشورشویم. از آنجاییکه معلوم است درحدود 24 میلیون انسان این سرزمین به کمک‌های  عاجل بشردوستانه نیازمنداند».

پتراس اوشترویچیوس، رئیس هیئت پارلمان اروپادرتامین روابط باافغانستان نیزتصمیم مقامات طالبان به ممنوعیت کارکارکنان زن اینکشوردرسازمان ملل وغیره سازمانهای اجتماعی رابه شدت محکوم کرد.

او در ادامه گفت: کمک‌های بشردوستانه ارائه شده توسط اتحادیه اروپا باید با اصل ما مطابقت داشته باشد و من خواهان احترام به آن هستم. تنها رژیم طالبان مسئول تشدید رنجی است که به شهروندانش تحمیل می‌کند».

در همین راستا، رئیس دفتر نخست‌وزیری دولت موقت طالبان اعلام کرد که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی با مقامات سیاسی و اقتصادی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرد.

این دفتر در توئیتر نوشت: «توافق شد که هر مشکلی که پیش بیاید، مقامات دولت موقت طالبان و یوناما بطور مستقیم با همکاری با یکدیگر آن را حل نمایند».

یوناما طی بیانیه‌ای  جداگانه ممنوعیت کار زنان افغانستان در این نهاد را "غیر قانونی" خوانده است.اخبار مربوطه