میدان هوایی  استانبول یکی از پرپروازترین میدانهای هوایی اروپا در ماه فبروری

بر اساس این گزارش، تورکیه با اوسط 2384 پرواز در روز در ماه فبروری در بین کشورهای دارای بیشترین حجم ترافیک در اروپا به مقام ششم قرار گرفت

1962313
میدان هوایی  استانبول  یکی از پرپروازترین  میدانهای هوایی اروپا  در ماه فبروری

بر اساس این گزارش، تورکیه با اوسط 2384 پرواز در روز در ماه فبروری در بین کشورهای دارای بیشترین حجم ترافیک در اروپا به مقام ششم قرار گرفت.

میدان هوایی  استانبول با 1269 پرواز در ماه فبروری پر پرواز ترین میدان هوایی  اروپا شناخته شد.

گزارش ترافیک هوایی سازمان اروپایی امنیت مسافرت های هوایی در ماه فبروری منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تورکیه با اوسط 2384 پرواز در روز در ماه فبروری در بین کشورهای دارای بیشترین حجم ترافیک در اروپا به مقام ششم قرار گرفت.

در میان خطوط هوایی با بیشترین تعداد پرواز در ماه مذکور، تورکیش ایرلاینز با اوسط 1309 پرواز در روز مقام دوم را به خود اختصاص داد.  شرکت هواپیمایی پگاسوس نیز با اوسط 386 پرواز در روز در مقام یازدهم قرار گرفت.

در همین راستا، میدان هوایی  استانبول با اوسط 1269 پرواز روزانه پر پرواز ترین میدان هوایی  اروپا بوده، میدان هوایی  صبیحا گوکچن استانبول نیز با اوسط 538 پرواز روزانه در مقام  چهاردهم اروپا قرار گرفت.



اخبار مربوطه